Privacy


 

Privacybeleid inzake klanten

Laatste aanpassing: 1 oktober 2020

Dit Privacybeleid legt uit hoe Volvo Car Corporation, haar landelijke verkoopbedrijven en aangesloten detailhandelaren binnen de Europese Economische Ruimte (hierna "Volvo Cars", "we/wij", "ons" en "onze"), de gegevens van klanten in het kader van onze voornaamste producten en diensten verwerken.

Hieronder leest u:

Welke persoonsgegevens wij doorgaans verwerken

Hoe wij omgaan met de klantenkeuzes en het beheer daarvan

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Hoelang wij uw gegevens bewaren

Welke rechten u hebt met betrekking tot onze gegevensverwerking

Informatieveiligheid

Contactgegevens

Dit is geen privacyverklaring in de zin van artikel 13 GDPR, maar eerder een algemene verklaring van praktijken die wordt aangevuld door privacyverklaringen onder GDPR, zoals:

 • Privacyverklaring met betrekking tot de auto: verduidelijkt de verwerking van uw gegevens wanneer u een auto van Volvo rijdt;
 • Privacyverklaring met betrekking tot de verkoop: verduidelijkt de verwerking van uw gegevens wanneer u een dealer van Volvo Cars benadert (om een auto te kopen of voor service aan uw auto);
 • Volvo ID: verschaft informatie over de verwerking in samenhang met het gebruik van de Volvo ID;
 • Volvo On Call: informeert u over het verwerken van gegevens als onderdeel van de Volvo on Call-app;
 • Volvo Valet: bevat informatie over de verwerking van gegevens als onderdeel van de Volvo Valet-app en gerelateerde services;
 • Privacyverklaring met betrekking tot de website: verduidelijkt de informatie die wij verzamelen in samenhang met uw gebruik van onze website;
 • Privacyverklaring met betrekking tot Care by Volvo: beschrijft onze privacypraktijken, van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de diensten van Care by Volvo;
 • Service en ondersteuning voor de klant: beschrijft onze gegevensverwerking wanneer u contact opneemt met onze centra voor klantenondersteuning;
 • Verwerking inzake uw rechten als betrokkene onder GDPR: beschrijft onze gegevensverwerking wanneer u onder GDPR als betrokkene een verzoek inzake uw gegevens indient.

Dit privacybeleid geldt niet voor:

 • onze landelijke verkoopbedrijven buiten de Europese Economische Ruimte;
 • erkende Volvo Car-dealers, tenzij zij onderdeel uitmaken van de Volvo Car Group;
 • erkende Volvo Car-importeurs;
 • derden waaraan u uw gegevens rechtstreeks levert (zoals abonnementsdiensten, verzekeringsmaatschappijen, derde partijen die apps leveren, enz);
 • indien uw Volvo is uitgerust met een Google android-besturingssysteem, geldt dit privacybeleid niet voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Google.

Dergelijke organisaties zijn onafhankelijke gegevensverwerkers van Volvo Cars en verantwoordelijk voor hun eigen gegevensverzameling. Raadpleeg deze organisaties en hun specifieke privacyverklaringen rechtstreeks voor meer informatie.

 

1. Welke persoonsgegevens wij doorgaans verwerken

Het verwerken van uw persoonsgegevens is voor ons cruciaal om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden. Wanneer u onze voertuigen of apps gebruikt, moeten wij persoonsgegevens verwerken; d.w.z., gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wanneer wij uw gegevens verwerken, doen wij dat met uw goedkeuring, om te voldoen aan een contract, om onze wettelijke verplichtingen na te komen, of om onze eigen rechtmatige belangen na te streven. De rechtsgrond hangt altijd af van de specifieke persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten in een individueel geval, en wordt aangeduid in de privacyverklaring voor het product of de service in kwestie.

In het algemeen, kunnen de gegevens die wij verwerken de volgende categorieën omvatten, die telkens in de privacyverklaring voor het product of de service in kwestie nader worden omschreven:

 • Identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.
 • Technische gegevens over uw voertuig, zoals het voertuigidentificatienummer (VIN), model, aankoopgegevens, onderhoudsgeschiedenis, gebruiksstatistieken, enz.
 • Analysegegevens van het rijgedrag zoals sensormetingen, foutcodes, kilometerstand, aantal maal start/stop, veiligheidsgegevens, uitstootgegevens, zoekopdrachten, navigatiediensten, voertuigpositie, enz.
 • Contractgegevens zoals gegevens over aankoop en gebruik van onze producten en diensten evenals voorkeuren/instellingen van de klant, ordergeschiedenis, Volvo ID, enz.
 • Overige gegevens die worden gegenereerd bij het verwerken van uw verzoek, bijv. gegevens van onze diensten Volvo On Call of Volvo Valet, kredietverleden en bankgegevens, enz.

In sommige gevallen verzamelen wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u, maar ontvangen we die van derden. Dat gebeurt uitsluitend indien de wetgeving dit toestaat. Een voorbeeld van persoonsgegevens die wij van elders ontvangen zijn de gegevens van kredietbeoordelingen. In een dergelijk geval ontvangen wij gegevens over uw kredietwaardigheid van kredietinstellingen teneinde onze eigen rechtmatige belangen te beschermen. Indien wij uw persoonsgegevens via een derde partij verzamelen, vermelden wij dit separaat in onze specifieke privacyverklaringen.

Wanneer Volvo Cars persoonsgegevens over u verwerkt, gebeurt dit in de hierna genoemde situaties, die telkens in de privacyverklaring voor het product of de service in kwestie worden omschreven:

 • Wij hebben de gegevens nodig om een contract met u ten uitvoer te brengen: indien u een auto of auto-onderdelen bestelt, en bij verschillende door ons geleverde diensten, moeten wij uw gegevens verwerken teneinde u het product of de dienst te kunnen leveren.
 • Wij hebben de wettelijke plicht om uw gegevens te verwerken: er zijn situaties waarin verschillende wetten van ons verlangen dat wij gegevens over u verwerken. Dat kan het geval zijn bij bepaalde voorzieningen in de auto zoals eCall (die bij activering specifieke soorten gegevens naar de noodcentrale moet verzenden), onze productgaranties (die wij alleen kunnen bieden indien wij weten wanneer u welke auto hebt gekocht, en verdere details omtrent een garantiegeval), wanneer wij van rechtshandhavingsinstanties of rechtbanken een bevel tot vrijgave van gegevens ontvangen, voor naleving van onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving (handelsrecht, belastingrecht, wetten tegen het witwassen van geld, strafrecht, financieel recht, enz.) en om te voldoen aan officiële aan ons gestelde eisen.
 • Wij hebben een dwingende reden: Wij verwerken uw persoonsgegevens om u voorzieningen in de auto te kunnen bieden, service te kunnen garanderen of informatie omtrent terugroepacties te kunnen verschaffen; om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van onze voertuigen, producten en diensten voortdurend te verbeteren; en om wettelijke rechten te doen gelden of ons bij geschillen te verdedigen. Organisaties van Volvo Car die diensten verlenen die achteraf betaald worden (zoals Care by Volvo) kunnen voordat zij toestemming verlenen voor een aan u te leveren service kredietonderzoek uitvoeren.
 • U accepteert verwerking van uw gegevens: In andere situaties zullen wij uw toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

2. Hoe wij omgaan met de klantenkeuzes en het beheer daarvan

Wij vragen om uw goedkeuring indien wij die nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij beschouwen de keuze van de klant als basisvoorwaarde, maar zijn ons er ook van bewust dat goedkeuring voor de verwerking van persoonsgegevens niet altijd de juiste oplossing is. Daarom vragen wij geen goedkeuring voor de verwerking van persoonsgegevens (tenzij toepasselijke wetgeving een andere benadering vereist) indien bijvoorbeeld: verwerking plaatsvindt in het kader van een contract met u, wanneer wij voldoen aan een wettelijke verplichting, of wanneer de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor onze rechtmatige belangen of die van derden (tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen). Verwerking van persoonsgegevens voor onze rechtmatige belangen omvat bijvoorbeeld verwerking die plaatsvindt als onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen van onze auto's, bij het leveren van connected services aan onze klanten en bij onderzoek inzake toekomstige ontwikkelingen van onze producten en toepassingen.

Soms kan alleen het feit dat u in een auto van Volvo rijdt betekenen dat persoonsgegevens standaard verwerkt moeten worden. Wij streven ernaar onze klanten hierover te informeren voordat ze de auto kopen, zodat zij een onderbouwde beslissing kunnen nemen.

 

 

3. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Om onze diensten te kunnen leveren, delen wij uw gegevens ook met andere ontvangers binnen de EER, zoals met aan ons gelieerde bedrijven, gegevensverwerkers en andere publieke en private entiteiten, zoals onze dienstverleners.

In enkele gerechtvaardigde gevallen delen wij gegevens met andere ontvangers, grotendeels na pseudonimisering:

 • binnen onze reguliere bedrijfsactiviteiten maken wij systematisch gebruik van derden die diensten aan ons verlenen, waarbij toegang tot door ons opgeslagen gegevens vereist is of gegevens namens ons moeten worden verwerkt. In de Europese Unie worden deze derden 'verwerkers' genoemd;
 • wij passen in onze auto's technologieën toe die inhouden dat derden gegevens direct vanuit de auto's voor hun eigen doelstellingen verzamelen. In de Europese Unie worden deze derden 'separate beheerders' genoemd;
 • wij delen gegevens met onderzoeksinstituten en universiteiten als onderdeel van onze research-activiteiten;
 • tevens delen wij gegevens met overheidsinstanties wanneer wij bijdragen aan initiatieven van algemeen belang (zoals het bewaken van wegcondities), en met rechtshandhavingsinstanties wanneer zij informatie nodig hebben ten behoeve van criminaliteitspreventie en sanctionering; en
 • in een beperkt aantal situaties, en in de regel alleen in geanonimiseerde vorm, monetariseren wij gegevens via licentieverlening en andere contractuele afspraken met private organisaties.

Dit betreft, vanzelfsprekend, het vrijwillig delen van gegevens. Wij kunnen uw gegevens ook bekendmaken aan rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, andere overheidsinstanties of andere derden indien dit voor Volvo Cars noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen of dergelijke vorderingen zelf in te stellen. Het delen van uw gegevens kan ook nodig zijn ter bescherming van de rechten van derden, bijvoorbeeld om iemands persoonlijke veiligheid te kunnen garanderen.

Het vrijwillig delen van persoonsgegevens ten behoeve van de eigen doelstellingen van een derde partij vindt (conform alle toepasselijke wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens) uitsluitend plaats:

 • indien de ontvanger kan aantonen dat deze noodzaak het openbaar belang dient; of
 • indien onze producten of diensten ermee verbeterd worden; of
 • met goedkeuring van de desbetreffende persoon.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien uw persoonsgegevens worden gedeeld met ontvangers in derde landen, d.w.z. met ontvangers wier hoofdkantoor of vestiging zich niet in een lidstaat van de EU of de EER bevindt, dan wordt dit gedaan op basis van relevante besluiten genomen door de Europese Commissie op grond van art. 45 GDPR, of conform passende en toereikende waarborgen inzake gegevensoverdracht op grond van art. 46 f. GDPR, of op basis van de vrijstellingen onder art. 49 GDPR. Indien u meer informatie wenst over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen bij overdracht ervan naar landen buiten de EER in specifieke gevallen, raadpleeg dan de privacyverklaring voor het product of de service waarin u geïnteresseerd bent. Indien dat niet voldoende is, kunt u contact met ons opnemen via de hierna weergegeven contactgegevens.

 

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij verwerken uw persoonsgegevens en slaan deze gedurende een bepaalde periode op. De duur van die periode wordt telkens weergegeven in de privacyverklaring voor het product of de service in kwestie. Hoe lang wij uw gegevens bewaren hangt in het bijzonder af van:

 • het type verwerkte gegevens;
 • het doel van de verwerking;
 • uw eigen instellingen en configuraties, bijvoorbeeld wanneer u uw voertuig gebruikt;
 • eventuele gebruikmaking door u van uw rechten als betrokkene onder GDPR, in het bijzonder uw recht op verwijdering (het recht te worden vergeten); en
 • uw eventuele intrekking van goedkeuring, bijvoorbeeld met betrekking tot e-mail-reclame.

In de regel bewaren wij uw persoonsgegevens slechts zolang wij ze nodig hebben voor de doelstellingen waarvoor we ze verzamelden of, in geval van goedkeuring, totdat u uw goedkeuring intrekt (tenzij er een andere doelstelling voor verwerking van dezelfde gegevens bestaat die niet berust op uw goedkeuring). Zodra de doelen zijn bereikt, zullen wij uw gegevens ofwel blokkeren, zodat ze niet meer verwerkt kunnen worden, ofwel wissen, tenzij er specifieke redenen zijn die ons toestaan door te gaan met verwerking. Dat kan in het bijzonder het geval zijn indien:

 • u goedkeuring hebt verleend voor verdere verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld door ons toe te staan uw e-mailadres te verwerken om u e-mail-reclame te kunnen sturen;
 • een contractuele overeenkomst ons toestaat door te gaan met het verwerken van uw gegevens;
 • er wettelijke bewaartermijnen gelden, die ons verplichten om bepaalde gegevens gedurende langere tijd te bewaren (bijvoorbeeld om fiscale redenen);
 • wij wettelijk bevoegd zijn om door te gaan met de gegevensverwerking; of
 • wij de gegevens moeten bewaren om wettelijke of legitieme zakelijke redenen, zoals het onszelf verdedigen tegen rechtsvorderingen of het zelf instellen van dergelijke vorderingen, of ter voorkoming van fraude of misbruik.

5. Uw rechten met betrekking tot de gegevens die wij verwerken

Als datasubject hebt u specifieke rechten die aan u worden toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken. Deze rechten worden hierna kort uiteengezet. U kunt ze doen gelden door het daarvoor bestemde hieronder aangeduide formulier in te vullen.

 1. Het recht uw goedkeuring in te trekken: Als u uw goedkeuring hebt verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, mag u die goedkeuring voor de toekomst op elk moment weer intrekken.
 2. Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens: U mag ons om informatie vragen met betrekking de persoonsgegevens die wij van u hebben. Op verzoek verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens. Indien u om meer kopieën van uw persoonsgegevens vraagt, zullen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten. U hebt recht op informatie over onze voorzorgsmaatregelen voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar een land buiten de EU en de EER indien u verzoekt om onze bevestiging inzake het al of niet verwerken van uw persoonsgegevens, en wij die gegevens overdragen naar een land buiten EU en EER.
 3. Recht op rectificatie: U kunt van ons rectificatie verlangen inzake onjuiste of incomplete persoonsgegevens met betrekking tot u. Wij zetten ons op redelijke wijze in om persoonsgegevens die wij in bezit of beheer hebben en die voortdurend gebruikt worden correct, compleet, up-to-date en relevant te houden, op basis van de meest recente gegevens waarover wij beschikken.
 4. Recht op beperking: U kunt van ons een beperking verlangen inzake het verwerken van uw persoonsgegevens, indien:
  • u de juistheid van uw persoonsgegevens bestrijdt, gedurende de periode waarin wij die juistheid dienen te verifiëren;
  • de verwerking onrechtmatig is en u verzoekt om een verwerkingsbeperking in plaats van om het wissen van uw persoonsgegevens;
  • wij uw persoonsgegevens voor het verwerkingsdoel niet meer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking, waarbij wij verifiëren of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe.
 5. Recht op overdraagbaarheid: U hebt het recht uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen, en, indien technisch uitvoerbaar, ons te verzoeken uw persoonsgegevens (die u ons hebt verstrekt) aan een andere organisatie over te dragen, indien:
  • wij uw persoonsgegevens via geautomatiseerde weg verwerken;
  • wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op uw toestemming, ofwel verwerking van uw persoonsgegevens door ons noodzakelijk is voor de uitoefening of nakoming van een contract waarin u partij bent;
  • uw persoonsgegevens door u aan ons zijn verstrekt; en
  • uw recht op overdraagbaarheid geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheid van andere personen.

  U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Uw recht op het verkrijgen van uw persoonsgegevens mag geen nadelige invloed hebben op de rechten en vrijheden van anderen. Uw recht op overdracht van uw persoonsgegevens door ons aan een andere organisatie geldt indien een dergelijke overdracht technisch uitvoerbaar is.

 6. Recht op wissing: U hebt het recht ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, moeten wij aan dit verzoek gehoor geven, tenzij verwerking noodzakelijk is:
  • voor het uitoefen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking volgens wetgeving van de Unie of van een lidstaat die voor ons geldt;
  • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden; of
  • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 7. Recht van bezwaar: U mag – op elk moment – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw specifieke situatie, op voorwaarde dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op ons wettelijk belang of dat van een derde partij. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden en een zwaarder wegend belang voor de verwerking kunnen aantonen, ofwel het gaat om het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking, specificeer daarbij dan of u uw persoonsgegevens ook gewist wilt hebben. Anders zullen wij alleen een beperking instellen. Tevens hebt u het recht om op elk moment, ongeacht de reden, bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (dit omvat ook profilering voor zover dit samenhangt met dergelijke direct marketing), indien verwerking gebaseerd was op ons wettelijk belang. Als de marketing gebaseerd was op uw toestemming, kunt u deze intrekken (zie boven).
 8. Recht op het indienen van een klacht: U kunt een klacht neerleggen bij uw lokale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit of bij een andere gegevensbeschermingsautoriteit in de EU. Wij stellen het echter op prijs indien u eerst contact met ons opneemt, zodat we kunnen proberen uw probleem op te lossen. Onze contactgegevens vindt u hieronder.

U kunt uw rechten jegens ons doen gelden door het invullen van dit formulier (kies eerst uw land of regio, open vervolgens het online-formulier en vul het in). Dit helpt ons uw verzoek naar behoren in behandeling te kunnen nemen. Het online-formulier bevat de informatie die wij nodig hebben om uw identiteit te checken en uw verzoek te beoordelen. Bij verzoeken gedaan per telefoon of e-mail, dient u ons voldoende gegevens te verschaffen om ons in staat te stellen om redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent wiens persoonsgegevens wij hebben verzameld, en die uw verzoek voldoende gedetailleerd weergeven om ons in staat te stellen dit correct te beoordelen en erop te reageren. Indien wij niet in staat zijn om, bij verzoeken inzake toegang tot en verwijdering van gegevens, uw identiteit te verifiëren, kunnen wij u om aanvullende gegevens vragen.

 

6. Informatieveiligheid

Teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik, hebben wij technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen zoals versleuteling, toegangsbewaking en veilige ontwikkelingsprocessen. Wij geven deze standaards ook door aan onze externe dienstverleners. Helaas is geen enkele overdrachtsmethode via het internet of elektronische opslagmethode 100% veilig of onfeilbaar.

 

7. Contactgegevens

Om uw rechten te doen gelden kunt u het speciale hierboven genoemde webformulier gebruiken. Indien u andere vragen hebt over het onderwerp Bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de organisatie van Volvo Car die in de desbetreffende privacyverklaring wordt aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke, via de eveneens daarin vermelde contactgegevens. Tenslotte kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Volvo Car Corporation aan de hand van onderstaande gegevens:

Bedrijf: Volvo Car Corporation

Postadres: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden

E-mail: globdpo[at]volvocars[.]com

 

8. Wijzigingen in dit privacybeleid inzake klanten

Wij behouden ons het recht voor om onze privacypraktijken op elk gewenst moment te wijzigen en te updaten, en om wijzigingen in deze privacyverklaring inzake klanten door te voeren. Daarom adviseren wij u om deze Privacyverklaring inzake klanten regelmatig te herlezen. Deze privacyverklaring inzake klanten is actueel vanaf de datum die bovenaan het document staat weergegeven. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben ze anders te behandelen.